17.07.2017  |  Politika

Ve středu 19. července 2017 bude zahájena 8. schůze Senátu

Jenací sál, zasedání pléna Senátu Parlamentu České republiky./Praha-Senát/ Ve středu 19. července 2017 bude zahájena 8. schůze Senátu Parlamentu České republiky. Plenární zasedání Senátu má na programu více než 50 tisků. Mezi projednávanými zákony bude například novela o rozpočtovém určení daní, které má zvýšit příjmy obcí, novela o zvýšení nemocenských dávek dlouhodobě nemocných, novela o kontrole tajných služeb nebo zákon, který počítá se zákazem kožešinových farem. Zasedání bude probíhat také ve čtvrtek 20. a v pátek 21. července. Návrh pořadu 8. schůze Senátu:

1. Senátní tisk č. 68 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek –1. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

2. Senátní tisk č. 97 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek – 2. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

3. Senátní tisk č. N 041/11 - Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 3. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

4. Senátní tisk č. 145 Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů - ministr vnitra Milan Chovanec – 4. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

5. Senátní tisk č. 152 Návrh zákona o elektronické identifikaci - ministr vnitra Milan Chovanec 5. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

6. Senátní tisk č. 153 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci - ministr vnitra Milan Chovanec 6. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

7. Senátní tisk č. 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů - ministr vnitra Milan Chovanec – 7. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

8. Senátní tisk č. 157 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - ministr vnitra Milan Chovanec – 8. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

9. Senátní tisk č. 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů - předseda vlády Bohuslav Sobotka

10. Senátní tisk č. 149 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů - předseda vlády Bohuslav Sobotka

11. Senátní tisk č. 150 Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) - předseda vlády Bohuslav Sobotka

12. Senátní tisk č. 151 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - předseda vlády Bohuslav Sobotka

13. Senátní tisk č. 160 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. 23. června 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka

14. Senátní tisk č. 107 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016 - předseda vlády Bohuslav Sobotka

15. Senátní tisk č. K 031/11 - Bílá kniha o budoucnosti Evropy Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 předseda vlády Bohuslav Sobotka

16. Senátní tisk č. J 039/11 - Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017 předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr financí Ivan Pilný

17. Senátní tisk č. N 034/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu předseda vlády Bohuslav Sobotka

18. Senátní tisk č. 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček 1. bod odpoledního jednání ve středu 19. července

19. Senátní tisk č. 154 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček 2. bod odpoledního jednání ve středu 19. července

20. Senátní tisk č. 155 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček 3. bod odpoledního jednání ve středu 19. července

21. Senátní tisk č. 95 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček 4. bod odpoledního jednání ve středu 19. července

22. Senátní tisk č. N 040/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček 5. bod odpoledního jednání ve středu 19. července

23. Senátní tisk č. 138 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

24. Senátní tisk č. 139 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů - ministr obrany Martin Stropnický

25. Senátní tisk č. 129 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO - ministr obrany Martin Stropnický

26. Senátní tisk č. 71 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru - ministr obrany Martin Stropnický

27. Senátní tisk č. 141 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministr dopravy Dan Ťok

28. Senátní tisk č. 61 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok

29. Senátní tisk č. 64 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok

30. Senátní tisk č. 65 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě - ministr dopravy Dan Ťok

31. Senátní tisk č. 66 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách - ministr dopravy Dan Ťok

32. Senátní tisk č. 148 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec

33. Senátní tisk č. 70 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 - ministr životního prostředí Richard Brabec

34. Senátní tisk č. 158 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů - zástupce Libereckého kraje Martin Půta

35. Senátní tisk č. 140 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra Kovářová

36. Senátní tisk č. 146 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra Kovářová

37. Senátní tisk č. 144 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - poslanci Martin Plíšek, Jan Chvojka, Marek Benda a Radek Vondráček

38. Senátní tisk č. 147 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Robin Böhnisch

39. Senátní tisk č. 99 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk - ministr financí Ivan Pilný

40. Senátní tisk č. 100 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu - ministr financí Ivan Pilný

41. Senátní tisk č. 101 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu - ministr financí Ivan Pilný

42. Senátní tisk č. 102 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu - ministr financí Ivan Pilný

43. Senátní tisk č. 103 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu - ministr financí Ivan Pilný

44. Senátní tisk č. 104 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu - ministr financí Ivan Pilný

45. Senátní tisk č. 105 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille - ministr financí Ivan Pilný

46. Senátní tisk č. 106 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole - ministr financí Ivan Pilný

47. Senátní tisk č. 94 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech

48. Senátní tisky č. K 018/11, K 019/11 a K 020/11 Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech

49. Senátní tisk č. K 051/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech

50. Senátní tisk č. 89 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016 - předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů Ivana Janů

51. Senátní tisk č. 90 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016 - Veřejný ochránce práv Anna Šabatová

52. Senátní tisk č. 91 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016 - prezident NKÚ Miloslav Kala

53. Senátní tisk č. 92 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 - předsedkyně ÚSTR Emilie Benešová

54. Senátní tisk č. 132 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 - předseda ČTÚ Jaromír Novák

55. Senátní tisk č. 134 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

56. Senátní tisk č. 130 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1. čtení

57. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

 


Přečteno 392x
Komentáře
žádné komentáře


Navigace

Anketa

Jaký je Váš názor na principy inkluzivního vzdělávání?
  3 %
  52 %
  45 %
Hlasovalo 20300 lidí.
Česká strana sociálně demokratická

Tiskové zprávy

07.08.2017
TISKOVÉ AVÍZO - vernisáž senátní výstavy Jiřího Lode „Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu“
Senátor Jaromír Jermář zahájí v úterý 8. srpna 2017 výstavu výtvarníka Jiřího Lode, Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v Předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky v úterý 8. srpna od 17. hodiny. Vstup z Valdštejnské ulice přes recepci A. Výstava akvarelů Jiřího Lode se koná pod záštitou senátora Jaromíra Jermáře a k vidění bude v prestižních prostorách Senátu do pondělí 21. srpna 2017.
 
03.01.2016
Senátorské kanceláře v regionu
Mladá Boleslav Hrad 1 - Staroměstské náměstí (správní budova Muzea Mladoboleslavska), každé pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. Turnov, Skálova 71 - budova Muzea Českého ráje, přízemí, každé 1. a 3. úterý v měsíci 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00.
 

Kalendář akcí

23.09.2016
Plán akcí 23. 9. - 7. 10. 2016
Aktuální výběr z programu senátora Jaromíra Jermáře:
 
16.06.2015
Plán akcí 15. 6. - 28. 6. 2015
Aktuální výběr z programu senátora Jaromíra Jermáře:
 

3 nejčtenější

16.09.2006
Krásná vyhlídka
   „Boleslav, Boleslav, překrásné město" zpívá se v lidové písni. K jedné z těchto částí „překrásného města" patří bezesporu, jak již napovídá název, Krásná vyhlídka. Nádherný výhled do parku Štěpánka, na kostel sv. Havla a dále na ostroh nejstarší části města s hradem vznikl novou zástavbou při jedné z nejrušnějších mladoboleslavských ulic v 60. letech minulého století.
 
29.12.2006
Legionářská schůze v senátorské kanceláři
 Jedněmi z prvních návštěvníků regionální senátorské kanceláře, ještě před jejím oficiálním otevřením, byli zástupci Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav. Sešli se zde v odpoledních hodinách pátku 22. prosince na pravidelnou legionářskou schůzi.
 
15.08.2006
Úvodní proslov při odhalení pomníku T. G. Masaryka a E. Beneše
"Přál bych si, aby dnes odhalený pomník nás posiloval v boji proti bezpráví a negativním jevům ve společnosti."